+420 725 095 780

cenerg@cenerg.cz

PENB

Průkaz energetické náročnosti budov

Dle zákona č. 406/2000Sb. o hospodaření s energií jsou...
Zobrazit více

Energetický audit/posudek

Energetický audit/posudek

Energetický audit a energetický posudek jsou definovány...
Zobrazit více

Energetický management

Energetický management

Systém hospodaření s energií v podobě energetického...
Zobrazit více

Termovize

Termovize

Zjištění příčiny je nejlepší návod jak postupovat...
Zobrazit více
Energieeffizienz

PENB

Průkaz energetické náročnosti budov

Kdy je třeba mít PENB průkaz?

Dle zákona č. 406/2000Sb. o hospodaření s energií jsou stavitelé, vlastníci objektů nebo jejich ucelených částí (např. bytové jednotky) povinni opatřit objekty průkazem energetické náročnosti budovy (PENB průkaz), ze kterého je zřejmé, jak hospodárná budova je. Zákon blíže specifikuje, v jakých případech je nutné tuto povinnost naplnit. Mezi nimi např.:

Budovy novostaveb rodinných domů, bytových domů, veřejných staveb a ostatní budovy, ve kterých dochází k užití energií. Tato povinnost se od 1. ledna 2013 dokládá přiložením PENB k žádosti o stavební povolení.

Budovy rekonstruovaných objektů, kdy dochází k úpravám na více jak 25% obálky budovy. Tato podmínka je například splněna v případě, kdy se zatepluje celá budova nebo se vyměňují všechna okna v bytové domě. Podmínka se také uplatní v případě, kdy dojde v případě výměny energetických systémů uvnitř budovy, které způsobí úspory energie vyšší než 25% oproti původnímu stavu. V případě, že je měněn systém vytápění, chlazení, větrání je nutné PENB také přepracovat (např. výměna kotle na pevná paliva za plynový kondenzační kotel).

Nástavby a přístavby, jejichž celková energeticky vztažná plocha se zvětšuje na více jak 2,5násobek. Tyto budovy se z hlediska požadavků prováděcí vyhlášky uvažují jako budovy nové, na které se vztahují přísnější podmínky plnění požadavků na energetickou náročnost budov. S tímto je při rozšiřování budovy také počítat, protože při přesáhnutí tohoto limitu je třeba počítat s možnou potřebou rekonstrukce i stávající části budovy.

Budovy a jejich ucelené části (např. byty) při prodeji nebo pronájmu. Tato podmínka je platná od 1. ledna 2016, kdy je potřeba při jakémkoliv prodeji/pronájmu mít vypracovaný PENB pro celou budovu. Tento průkaz je pak platný pro všechny bytové jednotky, které se v budově nacházejí. Nevypracováním PENB při prodeji/pronájmu ucelené části budovy se prodávající/pronajímatel vystavuje riziku napadnutí platnosti kupní/nájemní smlouvy. Tím také i pokutě od Státní energetické inspekce, která má možnost uložit sankci do výše 200 000Kč.

Kdo smí PENB průkaz vypracovat?

Průkaz energetické náročnosti budov je oprávněna vydat pouze osoba, která má platné osvědčení vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jako držitelé tohoto oprávnění jsme schopni zajistit vypracování tohoto průkazu a také souvisejícím energetickým poradenstvím optimalizovat návrh stavebních konstrukcí a energetických zařízení objektu.

Další informace jsou k dispozici na stránkách spravovaných Státní energetickou inspekcí a Ministerstva průmyslu a obchodu. Např. https://www.mpo.cz/

AUDIT/POSUDEK

Energetický audit a posudek

Energetický audit a energetický posudek jsou definovány v zákoně č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.

Energetický audit je systematická kontrola a analýza spotřeby energie za účelem získání dostatečných znalostí o stávajícím nakládání s energií v energetickém hospodářství, která identifikuje a kvantifikuje možnosti nákladově efektivních úspor energie a podává zprávy o zjištěních.

Energetický posudek je písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení.

Service engineer checking solar cell on the roof for maintenance if there is a damaged part. Engineer worker install solar panel. Clean energy concept.
analysis-of-the-external-heat-lost-in-a-villa-with-2023-11-27-05-23-09-utc

TERMOVIZE

Termovize a analýza poruch

Zjištění příčiny je klíčové! S termokamerou a odborníkem je to rychlé a efektivní. Termokamera odhalí nedostatky v stavbě, jako jsou tepelné mosty či zatékání vody, což je důležité pro rozhodnutí o zateplení nebo opravě. Pomocí ní lze také kontrolovat stav zateplovacího systému nebo rozvody elektřiny pro prevenci požárů. Zkušení pracovníci se mohou stát master konzultanty na vnitřní tepelný komfort, a dokáží zkoumat otopné soustavy a posuzovat jejich efektivitu. Při výběru dodavatele je důležité zjistit jeho odbornost a zkušenosti a vyhnout se neodborným nabídkám.

Rádi změříme termokamerou i Váš dům. Pomocí termovizního měření lze odhalit teplené úniky budov a zjistit tepelné mosty a vady stavebních konstrukcí.

Infračervená termografie je bezkontaktní metoda, která slouží k barevné vizualizaci teplotních polí a zjišťování povrchových teplot těles. Úkolem termografie je analýza infračervené energie vyzařované tělesem. Termografickým měřicím systémem lze zobrazit teplotní pole měřeného objektu, ale pouze na jeho povrchu. Obor termografie se v širším měřítku rozvinul společně s rozšířením infračervených kamer, pro které se obecně vžilo slovo termovizní kamera, resp. termovize. 

Termokamery umožňují zobrazit infračervené záření tělesa tak, aby jej bylo možné vidět (vizualizace). Výstupem z termovizní kamery je infračervený snímek, odborně termogram, resp. termovizní snímek. Radiometrické termokamery pak uživateli umožní určit teplotu v jednotlivých bodech termogramu. Určení teploty však není snadné, protože závisí na několika parametrech. Jeden z hlavních parametrů je emisivita tělesa. 

Protože diagnostika objektu termokamerou odhalí celou řadu vad a poruch, které mají za následek zvýšené tepelné ztráty, je termovizní (nebo také termografické) měření často využíváno u budov. Součástí termodiagnostiky objektu je i odborné vyhodnocení snímků, včetně popisu a návrhu nápravných opatření. Jedná se především o bezkontaktní průzkum nemovitosti, mechanických součástek (např. ložiska motorů) nebo fotovoltaických panelů. Výsledkem termovizního měření je protokol, který by měl být zpracováván dle normy ČSN EN 13187 – Tepelné chování budov – Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov – Infračervená metoda.

Obraz snímaný infrakamerou přes speciální optiku z germania, které je teplopropustné, se rozkládá na systém bodů. Vodorovně i svisle je 140 bodů. Rozklad se děje pomocí rychle otáčivého zrcadla. Tepelné paprsky dopadají na detektor z teluritu rtuťnatokademnatého (HgCdTe), s jehož pomocí je změřena povrchová teplota každého bodu. Výsledkem jsou barevné obrázky, kde jednotlivé barvy znamenají příslušnou teplotu (lze seřídit v různé barevné a šedé škály s různými skoky). Dále lze vyznačit izotermy, změřit teplotu v jednom bodě apod. Každému bodu zobrazovaného objektu je tedy přiřazena určitá teplota.

Infrakameru lze také připojit k videokameře a snímaný obraz bez dalšího vyhodnocování přímo zaznamenat. Při znalostech stavební fyziky a stavebních postupů, materiálů a typických detailů je možné z tohoto obrazu vyvodit některé vady a kritická místa stavby (např. špatnou tepelnou izolaci) a navrhnout optimální možnosti zjednání nápravy tak, aby se pokud možno co nejvíce snížily náklady na vytápění objektu.

managment

Energetický management

Systém hospodaření s energií v podobě energetického managementu je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství.

Podle normy ČSN EN ISO 50001:2012 je energetický management založen na principu neustálého zlepšování, což lze vystihnout hesly: Plánuj – Dělej – Kontroluj – Jednej (z anglického: Plan – Do – Check – Act).

Provádění přezkoumání spotřeby energie a stanovování výchozího stavu, ukazatelů energetické náročnosti, cílů, cílových hodnot a akčních plánů, nezbytných pro dosahování výsledků, které snižují energetickou náročnost.

Zavádění akčních plánů systému hospodaření s energií.

Procesy monitorování a měření a klíčové charakteristiky činností, které determinují energetickou náročnost vzhledem k energetické politice, cílům a zprávám o výsledcích.

Provádění opatření k neustálému snižování energetické náročnosti a zlepšování systému hospodaření s energií.

Princip energetického managementu lze také formulovat jako systémový a investičně nenáročný soubor opatření, jehož cílem je postupné dosahování významných úspor energie a zlepšení organizace práce.

Portrait of a group of young and senior business people having a meeting in the office. Teamwork and success concept

Jak dále „jednat“

Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který se skládá zejména z těchto činností:

1. Měření a zaznamenávání spotřeby energie – data o spotřebě energie (a vody) minimálně v měsíční podrobnosti
2. Stanovení potenciálu úspor energie – stanovení výchozího stavu (přezkum spotřeby)
3. Realizace opatření
4. Vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření
5. Porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených
6. Tvorba a aktualizace energetických koncepcí, energetických (akčních) plánů

Obecně platná pravidla a doporučení

Níže jsou zmíněna minimální obecně závazná pravidla platná pro zavedení a prokázání energetického managementu na jakékoliv z výše uvedených úrovní.

  1. Smlouva s odpovědným pracovníkem (energetickým manažerem) v rámci struktury organizace, či s externím energetickým manažerem, která trvá alespoň po dobu udržitelnosti projektu.
  2. Data o spotřebě energie jsou sledována, vyhodnocována a reportována v minimálně měsíčním intervalu (podrobnější údaje jsou výhodou).
  3. Data o spotřebě energie jsou sledována a vyhodnocována minimálně 1x za rok, nebo alespoň jednu topnou sezónu před kolaudací daných stavebních úprav objektu.
  4. Software pro energetický management může být založen na:
    1. tabulkových nástrojích (MS EXCEL, apod.),
    2. komerčních SW nástrojích určených přímo k výkonu energetického managementu nebo jsou součástí řešení pro facility management,
    3. vlastních SW nástrojích umožňujících plnit požadované funkce EM.